img מדריך לעובד – דע את זכויותיך

 

"פועלים איתך – מידע לעובד" הוא מדריך לעובד המפרט את מכלול תנאי ההעסקה, ההטבות וכן תחומים רבים ומגוונים כגון:
 
תוכניות גמל – בקרן הגמלאות המרכזית, בקרנות ההשתלמות ובקופות הגמל.
תוכניות ביטוח – בביטוח החיים, בביטוח הבריאות והשיניים וכן בביטוח תאונות אישיות.
איכות חיים בעבודה – שירותי חברה ורווחה, מועדוני ספורט וחוגים, טיפול בפרט באמצעות עובדות הרווחה, הלוואות ואשראי לעובדים, השתתפות בעלות רכישת השכלה לילדי העובדים.
 
לקבלת המדריך יש לפנות בכתב לאגף משאבי אנוש, הנה"ר- רח' הנגב 11, תל אביב. כמו כן, ניתן למצוא נושאים אלה גם בפורטל הארגוני>אני והבנק.

 

חזרה לראש העמוד