הלוואה לכל מטרה לגמלאי הבנק

תנאי המימון :

2-71 חודשים פריים
72-120 חודשים פריים +0.5%

את הבקשה להלוואה ניתן להגיש בסניף בו מתנהל חשבון פעיל

אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

מתן ההלוואה, סכומה ותנאיה כפוף לאישור הבנק. הריביות המוצגות בטבלה נכונות ליום 25.02.2021.

 "פריים"  =  ריבית בנק ישראל בתוספת 1.5%.

ניתן להגיש בקשת הלוואה על פי התנאים הנ"ל עד ליום 31.12.21  עמלות: פטור.

במקרים בהם לא ניתן יהיה לאשר הלוואה בתנאי הסדר זה לעובד מסוים, יהיה רשאי הבנק לדחות את בקשת ההלוואה, או להציע לעובד הלוואה בתנאים שונים מהמפורט לעיל.

ההצעה מטעם מחלקת המכירות – האגף הקמעונאי