חברי ועדת ביקורת
אבי נועמה
הנה"ר
אליהו יעקב רוח
סניף עפולה
ברכה הלפמן
פועלים בטלפון - אזור