תפקידי ארגון העובדים

מהות ארגון העובדים הארצי בבנק הפועלים (מתוך התקנון) –

ארגון עובדים ארצי ואחיד:
 1. בארגון יהיו חברים כל העובדים ללא יוצא מן הכלל.
 2. הארגון מייצג, בפני כל גוף, את כל העובדים בכל העניינים הנוגעים לתנאי עבודתם.
 3. הארגון מסונף לחטיבת עובדי מוסדות ההסתדרות או כל גוף אחר כפי שיוחלט עליו – ופועל בהתאם לחוקת העבודה.
 4. הארגון יפעל במסגרת תקנותיהן ונהליהן של קרן הגמלאות המרכזית לעובדי מוסדות ההסתדרות, קרן מקפת ו/או כל קרן אחרת אליה ישתייכו העובדים.
תפקידי הארגון:
 1. לשמור על זכויותיו וחובותיו של כל חבר בארגון.
 2. להבטיח ביצועה של חוקת העבודה ו/או ביצועם של הסכמי עבודה שייחתמו בין הארגון לבין הבנק.
 3. להבטיח כיבודם וקיומם של הסכמים קיבוציים החלים על עובדי הבנק והמוכרים על ידי ההסתדרות.
 4. לשמור על אחדותו של הארגון.
 5. לדאוג לקידומם המקצועי של חברי הארגון.
 6. לפתח פעולות תרבותיות, הסברתיות וחברתיות לחברי הארגון.
 7. ליזום, לארגן ולבצע פעולות לעזרה הדדית בין חברי הארגון.
תקציב הוועד
   תקציב הוועד הארצי ממומן על ידי העובדים וההנהלה באמצעות הקרן המשותפת להנהלה ולעובדים.
   להלן תחומי הפעילות של הקרן המשותפת להנהלה ולעובדים:
 1.  מנוי במועדוני ספורט.
 2. קבוצות ספורט ייצוגי.
 3. חוגים לספורט.
 4. טיולים וצעדות.
 5. מנויים לתיאטראות.
 6. תקציב תרבות לועדים איזוריים.
 7. שי לחגים (לפי הסכם שכר).
 8. שי לאירועים אישיים.
 9. שי לילדים כיתות א'
 10. קייטנות + שי
 11. ביטוח בריאות + שיניים.
 12. ביטוח חיים
 13. ביטוח תאונות אישיות
 14. מנוי לספריות ולעיתוני ילדים
 15. השתתפות בשכר לימוד והשתלמויות
 16. בדיקות רפואיות תקופתיות
 17. תקציב לגימלאים
 18. תרומות

תקנון הועד הארצי 7.2019