ביטוח אובדן כושר עבודה

במסגרת הנחיות משרד האוצר בנוגע לשינוי מבנה תכנית ביטוח אובדן כושר עבודה המוצעת ע"י חברות הביטוח הנועד ליצור אחידות בפוליסות של חברות הביטוח השונות ולאפשר השוואה בין הפוליסות של חברות הביטוח, כמו גם הבטחה והרחבת התנאים שיספקו את צרכי המבוטח במקרה של אובדן כושר עבודה.

האוצר קבע, בין היתר, את האמור להלן:

  1. –     לא ניתן יהא יותר לשווק פוליסת אובדן כושר עבודה קבוצתית לעמיתים המבוטחים בקרן הפנסיה החדשה עבור רובד השכר המבוטח בקרן הפנסיה.
    (לגבי עובדים המבוטחים בקרן פנסיה ותיקה אין שינוי והביטוח יחול גם על השכר הפנסיוני המבוטח בקרן) .
  2. –     הכיסוי בפוליסה החדשה יכלול כיסויים והרחבות עדכניות בהתאם להנחיות האוצר הנ"ל, דוגמת שחרור מתשלום דמי גמולים לפוליסה בעת אירוע אובדן כושר עבודה.

 לאור האמור, החל מתום תקופת הביטוח הנוכחית (31.7.18) נגרעו מהביטוח הקבוצתי מפני אובדן כושר עבודה של  עובדי הבנק אותם  עובדים שהינם עמיתים בקרן פנסיה חדשה בלבד ושלהם קיים כיסוי ביטוחי בשל אותו רובד שכר במסגרת קרן הפנסיה.

כמו כן, עבור עובדים שהנם עמיתים בקרן פנסיה חדשה וקיים להם כיסוי ביטוחי בשל רובד שכר אחר מרובד השכר הקיים בקרן הפנסיה, יוקטן, החל מיום 1.8.18 ואילך, סכום הביטוח למקרה אובדן כושר עבודה בהתאם לגובה השכר אשר אינו מבוטח בקרן הפנסיה.

לתשומת לבך, הביטוח ממומן ע"י המעסיק.

כדאי לדעת! הביטוח יסתיים בהגיע העובד לגיל 67 או במועד פרישתו מהבנק (המוקדם מביניהם).

מה לעשות במקרה של תביעה?
מלאו את טופס התביעה הרלוונטי (בהתאם למועד אובדן הכושר), בהתאם להוראות המפורטות בטופס:
מנורה – טופס תביעה אובדן כושר עבודה (מתאריך 1 בנובמבר 2015)
כלל – טופס תביעה אובדן כושר עבודה (עד תאריך 30 באוקטובר 2015)