פנסיה
כחלק מדאגת הבנק לעובדיו, הוא מבטיח את עתידם הכספי לעת פרישה. לצורך כך מבוטח כל עובד בבנק, מגיל 18 ומעלה, בקרן פנסיה. התשלום החודשי לקרן מורכב מהפרשת הבנק והעובד על מרכיבי השכר שהבנק מפריש בגינם, על פי המקובל בבנק.
החברות בקרן הפנסיה מזכה אותך בתשלום פנסיה לך או לשאריך בעת פרישה מהעבודה וכן במקרה של נכות או מוות, חלילה, הכל בהתאם לתקנות קרן הפנסיה.
שאלון פרטים אישיים: עם הצטרפותך כחבר לקרן פנסיה, עליך למלא שאלון פרטים אישיים. אם תרצה לשנות את שמות הזכאים לקבל מענקים מהקרן במקרה של פטירה, עליך למלא שאלון חדש ולהעבירו ישירות להנהלת קרן הפנסיה.
העברת זכויות מקרן אחרת: אם היית חבר בקרן פנסיה אחרת לפני תחילת עבודתך בבנק, דאג להודיע זאת להנהלת קרן הפנסיה, על מנת להסדיר את שמירת הזכויות בקרן הקודמת.
ביטוח חיים לעמיתי קרנות הפנסיה –
החל מ1.7.04 בוטל ביטוח חיים בקרנות הפנסיה והוסב לביטוח חיים באמצעות חברת ביטוח (האמור רק לעמיתים ולא לכל עובדי הבנק).
הפרשות ל"גדיש" ול"תגמולים"
בנוסף להפרשות לקרן הפנסיה, מפריש הבנק לקרן "גדיש" סכום השווה ל2.33% (שניים ועוד שליש) מרכיבי שכרו של העובד, שהבנק מפריש בגינם. הפרשות אלו מיועדות לשמש כמענק פרישה לעובד הפורש לגמלאות או כמענק לשאריו של העובד הנפטר, או תשלום על חשבון השלמה לפיצויי פיטורים לעובד העוזב בנסיבות שבהן הוא זכאי לפיצויי פיטורין.
הבנק והעובד מפרישים הפרשות ממשכורת י"ג, ע"פ המקובל בבנק, לקופת הגמל "תגמולים". הסכומים שיצטברו בקופת הגמל יעמדו לרשותו של העובד עם סיום עבודתו בבנק, בכפוף לתקנות הקופה, כפי שיהיו מעת לעת.